Trwa ładowanie danych...

Regulamin Tesu.pl
1. Postanowienia ogólne


- korzystać z serwisu może każdy kto zaakceptuje ten regulamin, jeżeli nie zgadzasz się na zaakceptowanie tego regulaminu prosimy o opuszczenie stron naszego serwisu.
- ogłoszenia dodawane przed ich publikacją w serwisie podlegają weryfikacji przez administratorów Tesu.pl. Po wstępnym sprawdzeniu ukazują się w serwisie.
- za nieprzestrzeganie regulaminu administrator serwisu może ograniczyć częściowo lub całkowicie dostęp do serwisu Tesu.pl
- kategoria 'Towarzyskie' jak również wszystkie jej podkategorie jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.
- ogłoszenie po upłynięciu jego terminu ważności zostaje przeniesione do archiwum. Ogłoszenie będące w 'archiwum' jest widoczne na stronach serwisu lecz nieaktywne, aby ponownie ukazało się z pelną funkcjonalnością należy zaktualizować lub przedłużyć jego ważność.
- podmiotem zarządzający serwisem Tesu.pl jest firma:

Avano Sp. z o.o.
www.avano.pl

Każdy użytkownik, dodając ogłoszenie w serwisie Tesu.pl wyraża zgodę na:
- otrzymywanie odpowiedzi na swoje oferty przez innych użytkowników serwisu.
- wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z w ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
- ujawnienie jego treści, zdjęć, danych kontaktowych (o ile wybrał takową opcję) poprzez publikację na łamach serwisu tesu.pl
- umieszczenie logo serwisu Tesu.pl na opublikowanych zdjęciach w ogłoszeniu.
- edycję treści, zdjęć, filmów lub dodanych plików oraz usunięcie części ogłoszenia przez administratora w celu poprawy lub usunięcia błędów związanych z zasadami pisowni.
- edycję lub usunięcie odpowiedzi na dane ogłoszenia, które są niezgodne z regulaminem.


2. Ogłoszenia


Dodając ogłoszenie w naszym serwisie oświadczasz, że:
- dane kontaktowe, zdjęcia, dołączone pliki lub filmy dotyczą wyłącznie autora ogłoszenia lub osoby, za której zgodą i w imieniu, której ogłoszenie jest zamieszczane.
- treść i dane zawarte w ogłoszeniu w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

Zabrania się:
- prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie Tesu.pl treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione.
rozumiemy przez to między innymi treści pozostające pod ochroną praw patentowych, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp. propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą etykietą.
- dodatkowo zabrania się oferowania i reklamowania towarów takich jak: broń, narkotyki, towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia, towarów pochodzących z kradzieży, towarów na sprzedaż których wymagana jest koncesja, informacji na temat zarabiania w oparciu o systemy piramidowe itp. towarów, które nie istnieją .
- zabronione jest wielokrotne umieszczanie ogłoszeń o tej samej treści lub tytule w dziale ogłoszeń bezpłatnych w czasie krótszym niż 1 dzień
- wypełniania pola treści wielkimi literami,
- wypełniania treści ogłoszeń wielokrotnymi nazwami miast, celem sztucznego podbicia ich pozycji,
- dodawania odpowiedzi do ogłoszeń innych użytkowników w celu reklamy swoich produktów lub usług,
- zamieszczania w tytule bezpłatnych ogłoszeń adresów stron www,
- dodawania w tytule ogłoszenia nr. telefonu,


3. Odpowiedzialność


- zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usuwania ogłoszeń płatnych rażąco naruszających regulamin Tesu.pl nie zwracając kosztów za dodanie tych ogłoszeń.
- serwis Tesu.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz hiperłącza do zasobów ujętych w treści ogłoszenia, treść ogłoszeń, komentarzy, odpowiedzi oraz wszelkich nieautoryzowanych przez tesu.pl tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach.
- Tesu.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie ogłoszeniodawców ani za oferowane przez nich towary i usługi w ramach ogłoszeń.
- podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewniamy wszystkim użytkownikom strony, możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika, usunięte z serwisu.
- w przypadku wywiązania się sporu pomiędzy uczestnikami transakcji, do której doszło poprzez serwis Tesu.pl zastrzegamy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.
- Tesu.pl nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób i do jakich celów treści zamieszczone w ogłoszeniach zostaną wykorzystane.
- Tesu.pl nie odpowiada za ewentualne straty poniesione z powodu wadliwego działania serwisu


4. Płatności


Czynności dokonywane w ramach dodatkowych usług premium serwisu są generowane poprzez system Płatności online, które nie mają charakteru czynności bankowych. System Płatności online jest systemem szybkiej obsługi płatności na rzecz dysponenta Serwisu z tytułu świadczonych przez niego usług na rzecz Klientów i Użytkowników /obsługiwania transakcji za pośrednictwem serwisu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w pieniądzu polskim.

W ramach Systemu Płatności online jest obsługiwany:

moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący
płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze
przelewów internetowych w technologii PayByLink;
moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych
poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych;
moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, obejmujących:
płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi w opcji: Protected Payment;
Moduł płatności dokonywanych w drodze wysłania SMS Premium dostępny w Systemie je obsługującym

Transferuj.pl z siedzibą w Poznaniu zapewnia, że narzędzia systemowe Systemu Płatności online spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa gwarantujące ochronę przekazywanych informacji przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Zapewnia, że wszystkie przekazywane w ramach Systemu Płatności online informacje są odpowiednio szyfrowane;

Dysponent Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany standardów bezpieczeństwa, w szczególności gdy taka zmiana jest wynikiem zmian dokonanych przez Partnerów Systemu Płatności online w odniesieniu do standardów bezpieczeństwa przez nich stosowanych.

Klient i Użytkownik nie mogą dokonywać jakichkolwiek zmian w narzędziu systemowym, ingerować w jego funkcjonalność bądź postępować niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.5. Postępowanie reklamacyjne


Reklamacje Użytkowników dotyczące usług świadczonych w ramach działania Serwisu Użytkownik powinien zgłaszać drogą mailową. W zgłoszeniu reklamacyjnym
należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.
Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 60 dni od dnia ich zgłoszenia.

W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Właściciela serwisu współdziałania z systemem płatności. z siedzibą w Poznaniu oraz Partnerami
Systemu Płatności online, termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od Partnera Systemu Płatności online odpowiednich informacji.

Właściciel serwisu Tesu.pl nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Serwisu spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie polecenia, jak również za niemożność uzyskania informacji z baz danych Serwisu będących następstwem innych zdarzeń niezależnych od właściciela, w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej, zamieszek, rozruchów, działań wojennych, klęsk żywiołowych, zmian w prawie, decyzji organów władzy, działań przestępczych, hakerskich itp.


6. Klauzula siły wyższej


Strony są zwolnione z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu , jeżeli jest to następstwem siły wyższej.


7. Polityka prywatności / Pliki Cookies


Szanujemy prawo użytkowników do prywatności.
Użytkownik ma dostęp do swoich danych, poprzez rejestrację w serwisie za pomocą wymyślonego przez siebie loginu i hasła.

Pliki Cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie itp.) oraz uzyskującym do nich dostęp jest E-GRUPA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim pełne dane kontaktowe na stronie www.egrupa.pl.
Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą również podmioty współpracujące z E-GRUPA, np świadczący usługi analityczne, reklamowe, twórcy aplikacji.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


Inne technologie
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych:
Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
Mozilla Firefox - http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies
Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera - http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.


8. Postanowienia końcowe


- serwis Tesu.pl zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępu, usuwania czasowego lub stałego użytkowników i ich ogłoszeń nie przestrzegających postanowień powyższego regulaminu oraz ofert przez nich składanych, również za pośrednictwem innych użytkowników.
- kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora Tesu.pl jest zabronione.
- Tesu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bądź zmianę adresu internetowego pod którym jest on opublikowany, o czym poinformuje użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Tesu.pl.
- serwis Tesu.pl zastrzega sobie prawo czasowego przerywania działalności witryny, w przypadku awarii, lub innych przyczyn niezależnych od nas, albo przerw wynikających z wymaganych prac techniczno-konserwacyjnych.
- adresy IP użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych. Adresy te wykorzystywane są również w celu diagnozowania działania serwerów oraz ewentualnych nadużyć i naruszeń bezpieczeństwa.
- każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje w jego aktualnym brzmieniu.
- zespół Tesu.pl zobowiązuje się do udzielenia pomocy użytkownikom serwisu w miarę swoich możliwości.

- wszelkie uwagi co do funkcjonalności serwisu prosimy kierować pod adres e-mail: admin(małpa)tesu.pl


Wewnętrzny błąd serwisu, kod E00. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnien do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Chcesz usunąć ten element?